Loading...
Σχετικά με το έργο 2018-06-18T11:42:46+02:00

Γιατί είναι απαραίτητο το έργο?

Ο τομέας του τουρισμού και της φιλοξενίας στην περιοχή της Μεσογείου υπόκειται σε εποχικότητα και κατά συνέπεια ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού απασχολείται εποχιακά. Στην Κροατία, εκτιμάται ότι περίπου το 30 έως 40% όλων των θέσεων εργασίας στη φιλοξενία είναι εποχιακές. Στην Ιταλία το 12,4% των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα εκτιμάται ότι είναι εποχιακοί και είναι επίσης γνωστό ότι στη Σικελία ο τουρισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εποχές – περίπου το 60% της ζήτησης του τουρισμού καταγράφεται τους καλοκαιρινούς μήνες μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι πάνω από το 40% των θέσεων εργασίας στον τομέα είναι εποχικές.

Ένας σημαντικός αριθμός εποχιακών εργαζομένων δεν έχει ειδική κατάρτιση και εμπειρία στον τομέα. Στην Κροατία, σύμφωνα με την έρευνα του Γραφείου Απασχόλησης της Κροατίας, το 63% των εργαζομένων έχουν μια τυπική κατάρτιση η οποία δεν σχετίζεται με τις θέσεις εργασίας στον τουρισμό και τη φιλοξενία, ενώ το 32% εργάζεται για πρώτη φορά σε θέσεις εποχιακής απασχόλησης στον τομέα της φιλοξενίας. Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό  του προσωπικού στον τομέα της φιλοξενίας (63,5%) είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού και εκτελούν καθήκοντα χαμηλής εξειδίκευσης. Στην Ιταλία (Σικελία), οι περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις είναι μικρές και μεσαίες, πολλές από τις οποίες διευθύνονται από οικογένειες που δεν έχουν ειδική εκπαίδευση ή κατάρτιση. Και στις τρεις χώρες, η κατάρτιση των εποχιακών εργαζομένων είναι άτυπη και γίνεται στο πλαίσιο της εργασίας και μεταβιβάζεται σε προϊσταμένους  οι οποίοι δεν διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες κατάρτισης, παρέχοντας συχνά αναποτελεσματική, μη αποδοτική  και ασυνεπή κατάρτιση.

Οι ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι υπάλληλοι επιδρούν αρνητικά στην εξυπηρέτηση των πελατών, διαθέτουν μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία τους, χαμηλό ηθικό, πράγμα που συχνά οδηγεί σε υψηλό κόστος σχετικό με την πρόσληψη και την κατάρτιση νέου προσωπικού. Με δεδομένη την έλλειψη δεξιοτήτων από την πλευρά  των εποχιακών εργαζομένων και την έλλειψη ευκαιριών κατάρτισης στην ΕΕΚ, το καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα κατάρτισης στον χώρο εργασίας (work-based learning) του SeasonReady θα συμβάλει στη μείωση του χάσματος δεξιοτήτων των εποχιακών εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας.

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η μάθηση στον χώρο εργασίας βελτιώνει την απασχολησιμότητα και διευκολύνει τη μετάβαση από τη θεωρητική μάθηση στην πρακτική εφαρμογή στον εργασιακό χώρο. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει έντονα τις κυβερνήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης να προωθήσουν την εκμάθηση στο χώρο εργασίας στις διάφορες μορφές της (High-performance apprenticeships & work-based learning: 20 guiding principles, European Commission). Σύμφωνα με τον CEDEFOP, η μάθηση στον χώρο εργασίας είναι σημαντική όχι μόνο για την αρχική ΕΕΚ αλλά και για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς οι ενήλικες πρέπει να ενημερώνονται και να διευρύνουν τακτικά τις δεξιότητές τους. Η μάθηση στον χώρο της εργασίας θεωρείται ένας ισχυρός τρόπος υποστήριξης της κατάρτισης των ενηλίκων και συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

Ποιοι είναι οι στόχοι του έργου?

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος SeasonReady είναι:

  • Η υποστήριξη των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη κινητοποιημένων, εξειδικευμένων, αξιόπιστων εργαζομένων με αυτοπεποίθηση, σε τρεις βασικές πτυχές της φιλοξενίας – λειτουργίες υποδοχής, υπηρεσίες εστίασης και υπηρεσίες καθαριότητας
  • Η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας κατάρτισης βασισμένης στις αρχές μάθησης στον χώρο εργασίας (work-based learning), προσαρμόσιμης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
  • Η υποστήριξη πιθανών ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες και τεχνικές κατάρτισης εξασφαλίζοντας ότι η κατάρτιση είναι αποτελεσματική τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες
  • Ο εξοπλισμός των εποχικών εργαζομένων με τον σωστό συνδυασμό  δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων που απαιτούνται για μια δουλειά στον τομέα της φιλοξενίας
  • Η παροχή συστάσεων στους ενδιαφερόμενους φορείς για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας βιώσιμης μεθοδολογίας μάθησης στον χώρο εργασίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις φιλοξενίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Ποιοι θα επωφεληθούν από το έργο SeasonReady?

  • Εποχιακοί υπάλληλοι στον κλάδο της φιλοξενίας, και συγκεκριμένα όσοι εργάζονται σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις λειτουργίες της υποδοχής, την εστίαση και την καθαριότητα
  • Οι ιδιοκτήτες / χειριστές / μάνατζερ επιχειρήσεων φιλοξενίας που είναι υπεύθυνοι για την πρόσληψη, την κατάρτιση και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
  • Επαγγελματικές ενώσεις φιλοξενίας και τουρισμού
  • Φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές
  • Σχετικοί φορείς χάραξης πολιτικής και διαχειριστικές αρχές στον τομέα του τουρισμού και της εκπαίδευσης στον τουρισμό